Collection: Sensors (Sensors)

เซ็นเซอร์ (Sensor) คืออุปกรณ์หรือองค์ประกอบที่ใช้ในการตรวจจับและรับรู้สภาพแวดล้อมหรือสถานะต่างๆ แล้วแปลงข้อมูลที่ได้รับเป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ สามารถใช้ประโยชน์ในหลากหลายงานและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ในอุตสาหกรรมรถยนต์ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เครือข่ายโรบอต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

แบรนด์ เซ็นเซอร์ (Sensor) ที่นอร์ทพาวเวอร์จัดจำหน่าย
335 products

เซ็นเซอร์ คืออะไร

เซ็นเซอร์ (Sensor) คืออุปกรณ์หรือองค์ประกอบที่ใช้ในการตรวจจับ และรับรู้สภาพแวดล้อมหรือสถานะต่างๆ เซ็นเซอร์สามารถวัดหรือตรวจจับอะไรก็ได้ที่เป็นมาตรการกำหนดไว้ตัวอย่างของเซ็นเซอร์ที่พบบ่อยเป็นเซ็นเซอร์ความร้อน เซ็นเซอร์ความชื้น เซ็นเซอร์แสง เซ็นเซอร์ระยะทาง เซ็นเซอร์เสียง เซ็นเซอร์แรงดัน และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ประโยชน์ของเซ็นเซอร์คือทำให้เราสามารถตรวจจับและควบคุมสิ่งต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศการเปิดปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูปที่ช่วยให้กล้องโฟกัสตามวัตถุ หรือการควบคุมและนำทางโดรน แคร์บอต หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับจากระบบหรือแหล่งข้อมูลแวดล้อม

ประเภทของ เซ็นเซอร์ มีกี่แบบ และกี่ชนิด

คุณสมบัติ การใช้งาน
เซ็นเซอร์ความร้อน (Temperature Sensor) ใช้วัดอุณหภูมิของสิ่งต่างๆ เช่น อุณหภูมิของอากาศ น้ำ หรือวัตถุต่างๆ
เซ็นเซอร์ความชื้น (Humidity Sensor) ใช้วัดความชื้นในอากาศหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เซ็นเซอร์แสง
(Light Sensor)
ใช้วัดระดับแสงในสิ่งแวดล้อม เช่น กล้องถ่ายรูปหรือเครื่องมือที่ปรับระดับความสว่างอัตโนมัติ
เซ็นเซอร์ระยะทาง (Distance Sensor) ใช้วัดระยะทางระหว่างเซ็นเซอร์กับวัตถุหรือพื้นผิวที่อยู่หน้าเซ็นเซอร์
เซ็นเซอร์เสียง
(Sound Sensor)
ใช้ตรวจจับระดับเสียงหรือความถี่ของเสียง
เซ็นเซอร์ความดัน (Pressure Sensor) ใช้วัดแรงดันของสิ่งต่างๆ เช่น แรงดันอากาศ แรงดันน้ำ หรือแรงดันอื่นๆ
เซ็นเซอร์ความเร่ง (Accelerometer Sensor) ใช้วัดความเร่งของวัตถุหรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนไหว
เซ็นเซอร์อินฟราเรด (Infrared Sensor) ใช้ตรวจจับความร้อนแม้ในสภาพแวดล้อมที่มืดหรือมีควัน
เซ็นเซอร์ล้างน้ำ
(Water Level Sensor)
ใช้ตรวจสอบระดับน้ำในถังหรือบ่อน้ำ
เซ็นเซอร์เหมืองแร่ (Mineral Sensor) ใช้ตรวจจับแร่หรือวัตถุที่มีค่าผสมของแร่
เซ็นเซอร์รับภูมิศาสตร์ (GIS Sensor) ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อติดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของวัตถุหรือบุคคล

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ และเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุระยะใกล้ ต่างกันอย่างไง

เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับวัตถุ (Object Detection Sensor)

เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับวัตถุ

เซ็นเซอร์นี้ใช้ในการตรวจจับหรือระบุวัตถุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม โดยมักใช้ระบบประมวลผลภาพหรือภาพถ่ายในการตรวจจับซึ่งสามารถแยกแยะวัตถุแต่ละชนิดตามลักษณะหรือคุณสมบัติที่กำหนดไว้ การตรวจจับวัตถุเช่นนี้มักนำไปใช้ในระบบกล้องวงจรปิดหุ่นยนต์ที่ต้องเคลื่อนไหวรอบวัตถุ หรือการตรวจจับวัตถุสำหรับประกอบสินค้าในกระบวนการอุตสาหกรรม เป็นต้น

เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับวัตถุระยะใกล้ (Proximity Sensor)

เซ็นเซอร์นี้ใช้วัดระยะห่างระหว่างตัวเซ็นเซอร์กับวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นประโยชน์ในการตรวจจับวัตถุในระยะใกล้และในการควบคุมการเคลื่อนไหวในระยะใกล้ เช่น การตรวจจับการเปิดปิดหน้าจอสัมผัสของสมาร์ทโฟนการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเคลื่อนไหวมือ หรือการตรวจจับวัตถุในหุ่นยนต์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง

หลักการทำงานของเซ็นเซอร์

หลักการทำงานของเซ็นเซอร์เป็นกระบวนการในการรับรู้และตรวจจับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถแปลงสถานะที่วัดได้เป็นสัญญาณที่เครื่องมือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปใช้งานหลักการทำงานของเซ็นเซอร์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของเซ็นเซอร์นั้นๆ เซ็นเซอร์ทำหน้าที่ในกระบวนการตรวจจับ และรับรู้สภาพแวดล้อม จากนั้นจะแปลงสถานะที่ตรวจจับเป็นสัญญาณที่ระบบหรืออุปกรณ์ใช้งานต่อไปได้เพื่อควบคุมการแสดงผลหรือประมวลผลข้อมูลต่อไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลักการทำงานของเซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์แสง (Photoelectric Sensor) คืออะไร ใช้งานยังไง

เซ็นเซอร์แสง (Photoelectric Sensor) เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุโดยใช้แสงเป็นตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนหลักคืออุปกรณ์ส่งแสง (Light Emitter) และอุปกรณ์รับแสง (Light Receiver) โดยที่อุปกรณ์ส่งแสงจะส่งแสงออกมาและอุปกรณ์รับแสงจะตรวจจับและรับสัญญาณแสงที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์ส่ง หากมีวัตถุที่ตัดแสงระหว่างเซ็นเซอร์แสงที่ถูกตัดกลับหรือถูกสะท้อนจะถูกรับรู้โดยอุปกรณ์รับแสงและส่งสัญญาณไปยังระบบหรืออุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานต่อไป ระบบนี้ใช้ควบคู่กันในการตรวจจับวัตถุและควบคุมกระบวนการตามสถานะที่ได้รับจากเซ็นเซอร์แสงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก

ความต้องการในแสง (Through-beam Photoelectric Sensor)

เป็นเซ็นเซอร์แสงที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งแสงและอุปกรณ์รับแสงที่ติดตั้งตัวตรงกันที่ระยะห่าง ซึ่งวัตถุที่ต้องการตรวจจับจะอยู่ระหว่างเซ็นเซอร์การตรวจจับวัตถุเป็นอิสระกับสภาพแวดล้อมภายนอก นำไปใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น ตรวจสอบวัตถุในกระบวนการผลิต ควบคุมสินค้าในระบบโครงงาน หรือตรวจจับวัตถุที่มาผ่านทางเชื่อมต่อ

ความต้องการในสะท้อน (Reflective Photoelectric Sensor)

เป็นเซ็นเซอร์แสงที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งแสงและอุปกรณ์รับแสงที่ติดตั้งอยู่ในส่วนเดียวกันแต่มีสายตาของแสงส่งกลับมาตรวจจับซึ่งต้องมีสิ่งสะท้อนกลับแสงจากวัตถุที่ต้องการตรวจจับสามารถใช้กับการตรวจจับวัตถุที่มีความทึบหรือสีที่แตกต่างกัน นำไปใช้ในงานตรวจจับวัตถุในระยะใกล้ เช่น ตรวจสอบวัตถุที่ผ่านทางเส้นทางเดียวกัน หรือตรวจจับวัตถุในการควบคุมเครื่องจักรหรือยานพาหนะเช่น การตรวจจับสะพานรถไฟ การเปิดปิดประตูอัตโนมัติ หรือระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง