Collection: Pressure Control Valve

Pressure Control Valve

Pressure Control Valve

Pressure Control Valve มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน แบ่งตามประโยชน์ใช้สอย และหน้าที่ในการควบคุมที่ได้รับความนิยมจะเป็นพวก Pressure Reducing Valve ในโรงงาน Pressure Reducing Valve ในงานประปา วาล์วควบคุมแรงดันต้องสามารถตรวจจับและควบคุมการเปิดปิดตำแหน่งของวาล์วได้ทันท่วงที และทำงานได้ทุกช่วงอัตราการไหล

27 products

Pressure Control Valve คืออะไร

Pressure Control Valve หรือวาล์วควบคุมแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมแรงดันของของเหลว Pressure Control Valve หรือวาล์วควบคุมแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมแรงดันของของเหลวหรือก๊าซเป้าหมายหลักของวาล์วปรับควบคุมแรงดันคือเพื่อควบคุมแรงดันในระบบ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือตามการตั้งค่าที่กำหนดเพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้องและปลอดภัย วาล์วปรับควบคุมแรงดันมักมีลักษณะเป็นวาล์วโซลินอยด์หรือวาล์วที่ใชหลักการทำงานของกำลังไฟฟ้าแม่น้ำซึ่งจะทำให้เปิดหรือปิดทางไหลของสารได้ตามความต้องการ การเปิดหรือปิดวาล์วนั้นจะส่งผลต่อแรงดันในระบบตัววาล์วสามารถปรับแต่งได้ตามค่าที่ต้องการ เช่น ค่าแรงดันต้นทางหรือค่าแรงดันปลายทาง

picture1

Pressure Control Valve มีหลักการทำงานยังไง

หลักการทำงานของ Pressure Control Valve นั้นเน้นไปที่การควบคุมแรงดันในระบบให้เป็นค่าที่ต้องการโดยอาศัยหลักการของกลไกที่ช่วยในการปรับแรงดันและการไหลของสารในระบบขั้นตอนหลักมักประกอบด้วยการควบคุมการเปิดหรือปิดของวาล์วเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและขั้นตอนการทำงานก็เป็นไปตามระบบ


หลักการทำงาน คุณสมบัติ
ขั้นตอนการตรวจวัดแรงดัน

ส่วนหนึ่งของ Pressure Control Valve มักจะมีช่องวัดแรงดัน ซึ่งช่องวัดนี้ใช้ตรวจวัดแรงดันในระบบ และเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุมแรงดันในระบบ

มีกลไกการควบคุมของการทำงาน

Pressure Control Valve มีกลไกภายในที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์ว โดยมีการใช้ประกอบของสปริงหรือพิสเตอร์เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของวาล์ว

มีหน้าที่การเปิดหรือปิดของการทำงาน

เมื่อแรงดันในระบบมีค่าเกินหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งค่าไว้ใน Pressure Control Valve กลไกภายในจะทำการควบคุมการเปิดหรือปิดของวาล์ว เพื่อรักษาแรงดันให้อยู่ในระดับที่กำหนด

ระบบเบื้องต้นของการทำงานของวาล์ว

เมื่อวาล์วเปิด สื่อในระบบ (เช่น น้ำหรือลม) จะไหลผ่านวาล์วไปยังช่องทางที่เปิดออกมา และเมื่อวาล์วปิด การไหลของสื่อจะถูกขัดจังหวะหรือบังคับให้หยุด

เน้นความแม่นยำในการควบคุมการทำงาน

Pressure Control Valve จะถูกตั้งค่าให้มีการเปิด-ปิดในช่วงแรงดันที่ต้องการ โดยใช้การเชื่อมต่อกับระบบวัดแรงดันหรือการควบคุมอื่นๆ เพื่อให้การควบคุมแรงดันมีความแม่นยำ

picture1

Pressure Control Valve มีข้อดี และ ข้อเสีย ยังไง

ข้อดี Pressure Control Valve

 • มีการควบคุมความแม่นยำ
 • Pressure Control Valve สามารถควบคุมแรงดันในระบบได้อย่างแม่นยำและสามารถรักษาความคงที่ของแรงดันในระบบได้ตามค่าที่กำหนด

 • มีการป้องกันความเสียหาย
 • การใช้ Pressure Control Valve ที่ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องช่วยป้องกันไม่ให้แรงดันในระบบเกินค่าที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ในระบบหรือท่อที่ใช้ในระบบ

 • มีระบบควบคุมกระบวนการทำงาน
 • Pressure Control Valve สามารถใช้ในการควบคุมกระบวนการต่างๆ ที่ต้องการแรงดันในการทำงาน เช่น กระบวนการอัดอากาศหรือกระบวนการผลิตที่ต้องการแรงดันเฉพาะ

 • มีระบบประหยัดพลังงาน
 • การใช้ Pressure Control Valve เพื่อควบคุมแรงดันในระบบให้เป็นค่าที่ต้องการช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากการทำงานที่แรงดันสูงเกินไป

ข้อเสีย Pressure Control Valve

 • มีค่าลงทุนสูง
 • บางกรณี Pressure Control Valve ที่มีความซับซ้อนและความละเอียดสูงอาจมีค่าลงทุนในการจัดซื้อและติดตั้งที่สูง

 • มีความซับซ้อนของการติดตั้ง
 • บางประเภทของ Pressure Control Valve อาจมีการทำงานที่ซับซ้อนในการติดตั้งและการบำรุงรักษา ซึ่งอาจต้องใช้เทคนิคและความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ

 • มีปัญหาเชิงเทคนิค
 • การใช้งาน Pressure Control Valve อาจเกิดปัญหาเชิงเทคนิคบางประการ เช่น การรั่วซึมหรือการทำงานผิดปกติของวาล์ว

 • การติดตั้งและการใช้งาน
 • การเปิด-ปิดของ Pressure Control Valve อาจสร้างเสียงรบกวนในบางกรณี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือการทำงาน

Pressure Control Valve มีกี่ประเภท

Pressure Control Valve มีหลายประเภทและหน้าที่ใช้ควบคุมแรงดันของขององค์ประกอบ ในระบบท่อแรงดันหรือระบบน้ำ โดยแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและการทำงานต่างๆ

Pressure Relief Valve (PRV)

หรือตัวควบคุมแรงดันในการปล่อยแรงดัน เมื่อแรงดันในระบบเกินค่าที่กำหนด วาล์วจะทำงานเพื่อปล่อยแรงดันออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเกินแรงดันที่เป็นอันตราย

Pressure Reducing Valve (PRV)

ใช้ควบคุมแรงดันลงในระบบ โดยลดแรงดันจากระบบที่มีแรงดันสูงลงเป็นแรงดันที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด

Pressure Sustaining Valve

ใช้ควบคุมแรงดันให้คงที่แม้ว่าแรงดันในระบบจะเปลี่ยนแปลงก็ตาม สามารถช่วยให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพ และเสถียร

Back Pressure Regulator

ใช้ควบคุมแรงดันที่จะเป็นผลให้แรงดันในระบบอื่นๆ มีแรงดันที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับแรงดันในระบบที่กำหนดใช้ควบคุมแรงดันที่จะเป็นผลให้แรงดันในระบบอื่นๆ มีแรงดันที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับแรงดันในระบบที่กำหนด

Pilot Operated Pressure Control Valve

วาล์วปรับแรงดันที่ควบคุมโดยการใช้วาล์วระบบย่อย (pilot valve) ในการควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์วหลักวาล์วปรับ แรงดันที่ควบคุมโดยการใช้วาล์วระบบย่อย (pilot valve) ในการควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์วหลัก

Pressure Sequence Valve

ใช้ควบคุมการทำงานของกระบวนการต่างๆ ในลำดับขั้นตอนตามแรงดันที่กำหนด

Pressure Limiting Valve

มีหน้าที่ป้องกันการเกินแรงดันที่กำหนดในระบบ และเมื่อแรงดันเกินจะทำการปล่อยแรงดันออกมา

Pressure Control Valve with Electric or Pneumatic Actuator

วาล์วควบคุมแรงดันที่ใช้กับกลไกไฟฟ้าหรืออากาศสามารถควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์วโดยอัตโนมัติ

Pressure Regulator

ใช้ควบคุมแรงดันในระบบให้เป็นค่าที่ต้องการโดยปรับการทำงานของวาล์ว

Differential Pressure Control Valve

ใช้ควบคุมแรงดันระหว่างสองส่วนของระบบให้แรงดันต่างกันมีค่าที่ต้องการ

Pressure Control Valve ราคาเท่าไร

ชื่อรุ่น ราคา
Norgren Proportional Pressure Control Valve VP2316BE761MB200

สอบถามราคา

Norgren Proportional Pressure Control Valve VP1008BJ100A00

สอบถามราคา

Norgren Proportional Pressure Control Valve VP1002BJ400A00

สอบถามราคา

Norgren Proportional Pressure Control Valve VP1004BJ100A00

สอบถามราคา

Norgren Proportional Pressure Control Valve VP1006BJ401A00

สอบถามราคา

Norgren Proportional Pressure Control Valve VP1008BJ101A00

สอบถามราคา

Norgren Proportional Pressure Control Valve VP1006BJ101A00

สอบถามราคา

Norgren Proportional Pressure Control Valve VP5006SBJ411H00

สอบถามราคา

Norgren Proportional Pressure Control Valve VP5010SBJ111H00

สอบถามราคา

Norgren Proportional Pressure Control Valve VP5002BJ411H00

สอบถามราคา

Norgren Proportional Pressure Control Valve AC0100

สอบถามราคา

Norgren Miniature Proportional Pressure Control Valve VP1208BG401Q00

สอบถามราคา

Frese PICV Pressure Independent Control Valve Flange PN253

สอบถามราคา

Frese PICV Pressure Independent Control Valve Flange PN25 4 inch

สอบถามราคา

Frese PICV Pressure Independent Control Valve, size 3/4

สอบถามราคา

Frese PICV Pressure Independent Control Valve Flange PN25

สอบถามราคา

Solenoid Valve Series, V63D417A-A2000 Code V63D417A-A2000

สอบถามราคา

Frese PICV Pressure Independent Control Valve Flange PN252-1/2 inch

สอบถามราคา

*ราคาและรุ่น Pressure Control Valve ตามตารางเป็นเพียงเบื้องต้น สามารถทักสอบถามราคาและรุ่น Pressure Control Valve อื่นๆ ได้ที่แอดมินน่ะค่ะ*

ตัวแทนจำหน่าย Pressure Control Valve

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*