Collection: Selector Switch

สวิตช์เชิงกลที่สามารถหมุนไปทางขวา ซ้าย หรือตรงกลางเพื่อเปิด หรือปิดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าเรียกว่าสวิตช์เลือกหน้าที่หลักของสวิตช์นี้คือควบคุมอุปกรณ์ และสลับระหว่างวงจรไฟฟ้าขึ้นไปที่สวิตช์นี้ใช้งานได้เมื่อต้องการตัวเลือกการควบคุมมากกว่าหนึ่งตัวเลือก ตัวอย่างเช่น ต้องเปิดใช้งานตามเวลาที่กำหนด หรือเมื่อเปิดใช้งานแล้วจะต้องตั้งค่าในตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง สวิตช์เหล่านี้มีตัวเลือกการควบคุมที่ยืดหยุ่นในพื้นที่น้อยเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ สัญลักษณ์สวิตช์ตัวเลือกแสดงอยู่ด้านล่าง

แบรนด์ Selector Switch ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

60 products

ซีเล็คเตอร์สวิทช์ (Selector Switch) คืออะไร ใช้งานยังไง

ซีเล็คเตอร์สวิทช์ (Selector Switch) คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิในระบบใช้หน่วยวัด อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสหรือเริ่มต้นที่ 0°C และจบที่ 100°C ซีเล็คเตอร์สวิทช์ทำหน้าที่เปิดหรือ ปิดการเชื่อมต่อไฟฟ้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เครื่องมาตรวัดได้วัดไปแล้วโดยจะมีการเปิดหรือปิดการเชื่ อมต่อเมื่ออุณหภูมิต่างกับค่าที่ตั้งไว้ และสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ ซีเล็คเตอร์สวิทช์ (Selector Switch) เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

ซีเล็คเตอร์สวิทช์มักถูกใช้ในการใช้งานที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ เช่นอุณหภูมิในอ่างน้ำร้อนหรืออุณหภูมิในเตาอบเมื่ออุณหภูมิถึงหรือเกินค่าที่ตั้งไว้ซีเล็คเตอร์สวิทช์จะทำให้ระบบเปิดหรือปิดเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มีค่าที่ต้องการ การใช้งาน Selector Switch นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุป ระสงค์ของระบบหรืออุปกรณ์ที่มีสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ หรือระบบโดยการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสามารถเป็นไปได้ในหลายแบบและในหลาสถานการณ์ เช่นในระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม เครื่องจักร ระบบออโตเมชัน หรือการควบคุมการทำงานของเครื่อง การทำความเข้าใจและใช้งาน Selector Switch อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อควบคุมและปฏิบัติงานอุปกรณ์หรือระบบอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนี่คือขั้นตอนทั่วไปในการใช้งาน Selector Switch คลิกเพื่อสอบถาม

การใช้งาน หลักการใช้งาน
ทำความเข้าใจ Selector Switch

สำหรับการใช้งาน Selector Switch อย่างถูกต้อง คุณควรทราบความหมายและหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งหรือสัญลักษณ์บน Selector Switch ที่คุณใช้ ระบบอุปกรณ์ที่มี Selector Switch จะมีคู่มือหรือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานซึ่งควรอ่านและทำความเข้าใจก่อนการใช้งาน

เลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

เลือกตำแหน่งหรือสัญลักษณ์บน Selector Switch ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่คุณต้องการ เชื่อมต่อหรือส่งสัญญาณไปยังระบบหรืออุปกรณ์ที่คุณต้องการควบคุม

ทดสอบการทำงาน

หลังจากเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมบน Selector Switch ให้ทดสอบระบบหรืออุปกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าการเลือกตำแหน่งที่ถูกต้องจะทำให้ระบบทำงานอย่างถูกต้องตามที่คุณต้องการ

รักษาและบำรุงรักษา

รักษา Selector Switch และระบบโดยทั่วไป เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการทำงาน คุณควรสม่ำเสมอตรวจสอบ Selector Switch เพื่อดูว่ามีความชำรุดหรือเสียอะไรหรือไม่

picture1

การใช้งาน ซีเล็คเตอร์สวิทช์ (Selector Switch) 2 ทาง และ 3 ทาง

Selector Switch 2 ทาง

Selector Switch 2 ทาง เป็นอุปกรณ์ที่มีสองตัวเลือกหรือตำแหน่งในการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่ อไฟฟ้า โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการโดยตรง เครื่อง Selector Switch 2 ทางมักมี ลักษณะหน้าปัดที่สามารถหมุนหรือเคลื่อนไปมาเพื่อเลือกตำแหน่ง ซึ่งสามารถเป็นแบบหมุนแบบตล อดเวลาหรือแบบที่คลิกได้ระหว่างตำแหน่งทำให้สามารถใช้ควบคุมการทำงานหรือสถานะของระบบ หรืออุปกรณ์ต่างๆได้สามารถใช้งาน Selector Switch 2 ทางในหลายการใช้งานรวมถึงการควบ คุมความเร็วหรือทิศทางของเครื่องจักร การเปลี่ยนสถานะของระบบควบคุม หรือการเลือกโหมดกา รทำงานของเครื่องหรืออุปกรณ์

การใช้งาน คุณสมบัติ
ควบคุมความเร็วของมอเตอร์

ในการควบคุมมอเตอร์ สามารถใช้ Selector Switch 2 ทางเพื่อเลือกความเร็วที่ต้องการ เช่น อ่อน กลาง หรือ เร็ว

ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์

ในกรณีที่มีการควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ สามารถใช้ Selector Switch 2 ทางเพื่อเลือกทิศทางการหมุน เช่น ย้อนกลับ หรือ ข้างหน้า

เปลี่ยนโหมดการทำงาน

ในระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถใช้ Selector Switch 2 ทางเพื่อเลือกโหมดการทำงาน เช่น โหมดออโตเมชัน หรือ โหมดควบคุมมือในระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถใช้

เปลี่ยนสถานะการทำงานของระบบ

สำหรับระบบควบคุมและการจัดเก็บข้อมูล สามารถใช้ Selector Switch 2 ทางเพื่อ เปลี่ยนสถานะ เช่น เปิด หรือ ปิด

Selector Switch 3 ทาง

Selector Switch 3 ทาง เป็นอุปกรณ์ควบคุมที่มีสามตัวเลือกหรือตำแหน่งในการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อไฟฟ้า โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการตรงตามความเหมาะสม ลักษณะทั่วไปของ Selector Switch 3 ทางคล้ายกับ Selector Switch 2 ทาง โดยมักมีลูกบิดหรือหน้าปัดที่สามารถหมุนหรือคลิกได้ระหว่างตำแหน่งที่ต่างกันการใช้งาน Selector Switch 3 ทางควรป ฏิบัติตามคู่มือหรือคำอธิบายการใช้งานของอุปกรณ์ที่มี Selector Switch นี้ และต้องระมัดระวัง เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานระบบหรืออุปกรณ์ที่มีการใช้ Selector Switch 3 ทางเพื่อป้อง กันอุบัติเหตุหรือความเสียหายไม่เกิดขึ้นSelector Switch 3 ทางสามารถใช้ในหลายการใช้งานแ ละระบบต่างๆโดยสามารถควบคุมการทำงานหรือสถานะของระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

การใช้งาน คุณสมบัติ
ควบคุมระบบออโตเมชัน

Selector Switch 3 ทางสามารถใช้ในการเลือกโหมดการทำงานของระบบออโตเมชัน เช่น โหมดอัตโนมัติ โหมดควบคุมมือ หรือ ปิดระบบ

เลือกเซ็ทติ้งหรือค่าพารามิเตอร์

ในระบบที่ต้องการเปลี่ยนค่าหรือเซ็ทติ้งที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน เช่น ความเร็ว ระดับความร้อน โหมดการทำงาน เป็นต้น

เปลี่ยนสถานะหรือโหมดการทำงาน

Selector Switch 3 ทางสามารถใช้ในการเปลี่ยนสถานะหรือโหมดการทำงานของอุปกรณ์หรือระบบ เช่น เปิด ปิด ระบบออฟไลน์ ระบออนไลน์

ควบคุมทิศทางหรือการเคลื่อนที่

สำหรับอุปกรณ์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ เช่น ย้อนกลับ ข้างหน้า เลื่อนขึ้นเลื่อนลง เป็นต้น

ขาย ซีเล็คเตอร์สวิทช์ (Selector Switch) ราคาเท่าไร คลิกเพื่อสอบถาม

* ราคาสินค้าเบื้องต้นอาจมีการปรับเปลื่ยน สอบถามสินค้าก่อนกดสั่งชื้อ * คลิกเพื่อสอบถาม

ชื่อรุ่น ราคาเบื้องต้น สอบถามราคา
Selector Switch 3 ทาง schneider XB4 - สวิทช์ซีเล็คเตอร์ 220-240V ราคา 2,431 บาท

สอบถามราคา

Selector Switch 2 ทาง schneider XB4 - สวิทช์กุญแจ (Key switch) ราคา 1,508 บาท

สอบถามราคา

Selector Switch 3 ทาง schneider XB4 - สวิทช์ซีเลคเตอร์ที่จับแบบยาว ราคา 1,293 บาท

สอบถามราคา

Selector Switch 2 ทาง schneider XB4 - สวิทช์ซีเลคเตอร์ที่จับแบบยาว ราคา 1,079 บาท

สอบถามราคา

Selector Switch 2 ทาง schneider XB4 - สวิทช์ซีเล็คเตอร์ 220-240V ราคา 2,431 บาท

สอบถามราคา

Selector Switch 3 ทาง schneider XB4BD33 - สวิทช์ซีเลคเตอร์ที่จับแบบมาตรฐาน ราคา 1,274 บาท

สอบถามราคา

Selector Switch 2 ทาง schneider XB4 - สวิทช์ซีเลคเตอร์ที่จับแบบมาตรฐาน ราคา 1,040 บาท

สอบถามราคา

Selector Switch 3 ทาง schneider XB5 - สวิทช์ซีเล็คเตอร์ 220 - 240V ราคา 1,547 บาท

สอบถามราคา

*ราคาสินค้าแบน ซีเล็คเตอร์สวิทช์ (Selector Switch) ตามตารางเป็นเพียงราคาสินค้าเบื้องต้น สามารถทักสอบถามราคาและรุ่น ซีเล็คเตอร์สวิทช์ (Selector Switch) อื่นๆได้ที่แอดมินน่ะค่ะ*คลิกเพื่อสอบถาม

ตัวแทนจำหน่าย ซีเล็คเตอร์สวิทช์ (Selector Switch) คลิกเพื่อสอบถาม

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*