Collection: Shut Off Valve

Pressure Control Valve

Shut Off Valve

shut off valve เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลวาล์วขนาดใหญ่ได้รับการออกแบบ ให้หยุดหรือไหลต่อไปยังของเหลวอันตรายหรือก๊าซภายนอกใช้ได้อย่างปลอด ภัยใช้เพื่อปิดกั้นอากาศอัดในกระบวนการอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ มักใช้เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย shut off valve สามารถใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ขัดข้องเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาโดยมีวัสดุที่ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมและสภาวะการไหลของสื่อที่ต้องควบคุม

Shut Off Valve ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

20 products

Shut Off Valve คืออะไร และ ใช้งานดีไหม

shut off valve (วาล์วปิด) คืออุปกรณ์ทางเทคนิคที่ใช้ในการควบคุมการไหลของ ของเหลวหรือก๊าซโดยวาล์วปิดสามารถทำหน้าที่เปิดและปิดการไหลของสารที่ไหลผ่านทางท่อหรือระบบท่อต่างๆ shut off valve ทำงานเหมือนกับปุ่มสวิตช์ เพื่อเปิดให้สารไหลผ่าน หรือปิดเพื่อหยุดการทำงาน shut off valve มีหลายรูปแบบและหลากหลายการทำงานที่แตกต่างกัน มีทั้งการทำงานที่เป็น แบบการหมุน การผลัก การกด หรือรูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและลักษณะของสารที่ไหลผ่าน shut off valve มีความสำคัญในหลายอุตสาหกรรมต่าง เช่น อุตสาหกรรมน้ำหรือน้ำเสียและ อุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นเพื่อให้สามารถควบคุมการไหลของสารในระบบและป้องกันการรั่วไหลหรือสูญเสียของสารต่างๆ

picture1

Shut Off Valve มีกี่ประเภท และ กี่แบบ

Shut off valve มีหลายประเภทตามลักษณะการทำงานและการใช้งานที่แตกต่างกัน มีลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกันในหลายอุตสาหกรรม แต่ shut off valve สามารถที่จะทำงาร่วมกับ วาล์วประเภทอื่นๆได้อีกหลากหลายตัว

  • การทำงานของ shut off valve และ Gate Valve

Shut Off Valve และ Gate Valve เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบท่อน้ำหรือสายพาน้ำเพื่อควบคุมการไหลของน้ำ โดยปกติแล้ว Gate Valve เป็นหนึ่งในประเภทของ Shut Off Valve ซึ่งมีหน้าที่ปิดหรือเปิดการไหลของน้ำหรือสิ่งของอื่นๆ ในระบบท่อ แต่มีความแตกต่างกันในการออกแบบและวิธีการทำงานอย่างง่ายๆ Gate Valve มักใช้ในการทำงานที่จะต้องการการปิด เปิดที่รวดเร็วและมีการไหลของน้ำหรือสิ่งของในท่อที่ใหญ่ ส่วน Shut Off Valve มักใช้ใน การควบคุมน้ำในการทำงานที่ไม่ต้องการการปิดและเปิดบ่อยครั้ง


  • การทำงานของ shut off valve และ Ball Valve

Shut Off Valve และ Ball Valve เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบท่อน้ำหรือสายพาน้ำเพื่อควบคุม การไหลของน้ำหรือสิ่งของในท่อ โดย Ball Valve เป็นหนึ่งในประเภทของ Shut Off Valve ที่มีการออกแบบและการทำงานเป็นแบบสวิทช์ออฟและออน คือ เมื่อเปิดวาล์วบอลจะมีลูกบอล หรือส่วนกลมภายในที่หมุนเพื่อเปิดทางผ่านให้น้ำหรือสิ่งของไหลผ่าน และเมื่อปิดวาล์วจะหมุนที่มีการออกแบบและการทำงานเป็นแบบสวิทช์ออฟและออน คือ เมื่อเปิดวาล์วบอลจะมีลูกบอล หรือส่วนกลมภายในที่หมุนเพื่อเปิดทางผ่านให้น้ำหรือสิ่งของไหลผ่าน และเมื่อปิดวาล์วจะหมุนลูกบอลเพื่อปิดทางผ่านและหยุดการไหลของน้ำ Ball Valve มักมีการทำงานอย่างรวดเร็วและ มีการสมดุลที่ดีในการควบคุมการไหลของน้ำ


  • การทำงานของ shut off valve และ Butterfly Valve

Shut Off Valve และ Butterfly Valve เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบท่อน้ำหรือสายพาน้ำเพื่อควบ คุมการไหลโดย Butterfly Valve เป็นหนึ่งในประเภทของ Shut Off Valve (วาล์วปิด) ซึ่งมีหน้าที่ปิดหรือเปิดการไหลของน้ำหรือสิ่งของอื่นๆวาล์วผีเสื้อมักมีการทำงานอย่างรวดเร็วและมี ขนาดที่ใหญ่ในบางการใช้งานโดยที่การเปิดหรือปิดวาล์วผีเสื้อมักใช้ระบบไฮดรอลิคหรือระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมการหมุนของดิสก์สามารถควบคุมที่รวดเร็วในการปิดหรือเปิดท่อน้ำหรือสารอื่นๆ ในระบบท่อ


  • การทำงานของ shut off valve และ Check Valve

Shut Off Valve ใช้สำหรับปิดหรือเปิดการไหลของน้ำหรือสิ่งของในท่อโดยมีวิธีการทำงานเป็น การหมุนล้อหรือมือจับตามรูปร่างของวาล์วส่วนการทำงานของ Check Valve เป็นวาล์วที่ออก แบบมาเพื่อให้น้ำหรือสิ่งของไหลไปในทิศทางเดียว Check Valve มักใช้ในสถานการณ์ที่สิ่งของ ไม่ควรไหลย้อนกลับมีการออกแบบเป็นแบบสปริงหรือดิสก์และมีหน้าที่ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการไหลของน้ำหรือสิ่งของในท่อไม่จำเป็นต้องมีคนควบคุมเปิดหรือปิดด้วยมือวาล์วเช็คมักถูกติดตั้งในท่าทางที่มีความจำเป็นต้องป้องกันการไหลย้อนกลับ


  • การทำงานของ shut off valve และ Diaphragm Valve

วาล์วไดอะแฟรมเป็นประเภทของ Shut Off Valve ที่มีลวดลายแผ่นไดอะแฟรมเป็นส่วนหนึ่งของ วาล์วแผ่นไดอะแฟรมนี้ทำหน้าที่เปิดหรือปิดการไหลของน้ำหรือสิ่งของในท่อ โดยการยกแผ่นไดอะ แฟรมขึ้นหรือลงลงบนท่อเพื่อเปิดหรือปิดทางผ่านวิธีการทำงานของวาล์วไดอะแฟรมคือเมื่อแผ่น ไดอะแฟรมอยู่ในตำแหน่งปิด มันจะมีการกดอีกอย่างหนึ่งเข้าสู่ท่อเพื่อปิดทางผ่านวิธีการทำงาน ของวาล์วไดอะแฟรมคือเมื่อแผ่นไดอะแฟรมอยู่ในตำแหน่งปิด มันจะมีการกดอีกอย่างหนึ่งเข้าสู่ ท่อเพื่อปิดทางผ่าน Shut Off Valve Diaphragm Valve มีความแม่นยำในการปิดหรือเปิดท่อน้ำหรือสารอื่น ๆ และต้องการป้องกันการขัดข้องจากสารที่อาจเกิดสนิทสนมในวาล์ว

  • การทำงานของ shut off valve และ Solenoid Valve

Shut Off Valve และ Solenoid ValveShut Off Valve และ Solenoid Valve มีความ แตกต่างกันในการออกแบบและวิธีการทำงาน ตัวอย่างการใช้งานที่พบบ่อยคือในระบบน้ำอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ระบบน้ำในเครื่องจักรและระบบน้ำในอาคารที่ต้องการควบคุมการไหล ของน้ำในการเปิดหรือปิดแม่เหล็กโซลินอยด์เป็นแนวทางสั่งงานไปยังวาล์วโซลินอยด์เพื่อควบ คุมการไหลของน้ำหรือสารอื่นๆ ในระบบท่อที่มีการใช้งานแบบอัตโนมัติ


picture1

Shut Off Valve มีจุดเด่นยังไง

Shut off valve มีจุดเด่นหลายอย่างที่ทำให้มันเป็นอุปกรณ์สำคัญในหลายอุตสาหกรรมและการทำงานรวมถึงคุณลักษณะอื่นๆของ Shut off valve ที่อาจตอบสนองความต้องการ และสิ่งค้างคาในแต่ละอุตสาหกรรม การเลือกใช้ Shut off valve ที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบท่อและระบบหลายๆ อย่างทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

จุดเด่น Shut off valve คุณสมบัติ Shut off valve
มีความปลอดภัย ในการใช้งาน

Shut off valve ช่วยในการควบคุมการไหลของสาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในหลายแวดวง เช่น ในการควบคุมการไหลของน้ำในระบบดับเพลิงหรือการป้องกันการรั่วไหลในระบบประมาณ

มีการบำรุงรักษาที่ง่าย

Shut off valve ช่วยในการบำรุงรักษาระบบการปิดวาล์วช่วยในการทำงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบท่อได้อย่างสะดวก

ป้องกันการสูญเสีย ในขนาดทำงาน

Shut off valve ช่วยลดการสูญเสียของสารโดยปิดการไหลเมื่อไม่ได้ใช้งานทำให้ลดการสูญเสียน้ำมัน ก๊าซ หรือสื่ออื่นๆ ที่ไหลผ่านระบบ

มีความทนทานและ ความแข็งแรง

Shut off valve ที่มีคุณภาพดีมักทนทานและมีความแข็งแรง เช่น Shut off valve Gate Valve ที่ใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการความแข็งแรงและความทน ทาน

มีความหลากหลาย ในการใช้งาน

มีหลายประเภทของ Shut off valve ที่ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานและ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงสามารถเลือกใช้วาล์วที่เหมาะสมกับความต้อง การของแต่ละการใช้งาน

มีความระเบียบเรียบร้อย ต่ดอการติดตั้ง

Shut off valve มักใช้ในระบบท่อและประปา ทำให้มีการติดตั้งและการใช้งานที่ง่ายต่อการบริหารจัดการระบบ

ประหยัดพื้นที่ใน การใช้งาน

Shut off valve มักมีขนาดเล็กและมีการออกแบบให้มีความกะทัดรัด ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่จำกัด

มีระบบการควบคุม ในการใช้งาน

Shut off valve ช่วยในการควบคุมการไหลของสารในระบบหรือเครื่องจักรนี้ช่วยให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพหรือควบคุมกระบวนการได้ง่ายขึ้น

picture1

ตัวแทนจำหน่าย Shut Off Valve

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*