Collection: Meter

อุปกรณ์ที่ใช้วัดและแสดงค่าปริมาณทางไฟฟ้า เช่น กระแส แรงดัน ความต้านทาน กำลังไฟฟ้า เป็นต้น มิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้าจึงเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในงานด้านไฟฟ้า งานติดตั้งระบบ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบรนด์ มิเตอร์ ( Meter ) ที่นอร์ทพาวเวอร์จัดจำหน่าย

491 products

มิเตอร์ (Meter) คืออะไร?

มิเตอร์ (Meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและตรวจวัดปริมาณที่มีอยู่ เช่น ความยาว เวลา อุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและอื่นๆ ซึ่งมิเตอร์จะมีหน่วยวัดที่แสดงผลข้อมูลเป็นตัวเลข เครื่องวัดที่ใช้ในการวัด หรือตรวจวัดปริมาณนี้อาจมีรูปแบบหลากหลายเช่น มิเตอร์ดิจิตอล มิเตอร์แบบ แสงเรดาร์ (Laser Meter) มิเตอร์วงจรและอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วมิเตอร์จะมีความแม่นยำในการวัด และอ่านค่าปริมาณที่ต้องการให้ถูกต้องเชื่อถือได้ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่ต้องการวัดมิเตอร์ สามารถนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ โดยมิเตอร์จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวัดและเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ติดตาม หรือควบคุมปริมาณต่างๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินงานในหลายๆ องค์กร การค้า และอื่นๆ มิเตอร์ยังสามารถใช้ในการตรวจวัดและทดสอบคุณภาพ ความเสถียร หรือประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ได้ด้วย

มิเตอร์ (Meter) คืออะไร?

Energy meter คืออะไร?

Energy Meter หรือมิเตอร์พลังงานคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด และตรวจวัดปริมาณพลังงานที่ใช้ หรือผลิตซึ่งพลังงานที่วัดได้รวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ หรือผลิตในระบบไฟฟ้า พลังงานที่วัดได้สามารถแสดงผลเป็นหน่วยความจุ (Energy) หรือหน่วยไฟฟ้า (Electricity)เช่น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือ จูล (Joule) ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวัดการใช้พลังงานหรือเพื่อการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในระบบเครือข่ายไฟฟ้าได้ Energy Meter มักมีรูปแบบที่แบ่งเป็นมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Energy Meter) ซึ่งใช้เทคโนโลยีการวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัดและบันทึกข้อมูล การใช้พลังงาน รวมถึงมิเตอร์แบบไฟฟ้าสตาร์ (Electromechanical Energy Meter) ที่ใช้พลังงานสตาร์ (Star Energy) ในการทำงานเพื่อวัดและบันทึกปริมาณพลังงานไฟฟ้า

Energy Meter มักถูกใช้ในบ้าน อาคารพาณิชย์ โรงงาน หรือสถานที่อื่นที่ต้องการวัด และเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งมิเตอร์จะติดตั้งในระบบไฟฟ้าเพื่อวัดปริมาณพลังงานที่ผ่านไปในระยะเวลาที่กำหนด โดยมิเตอร์พลังงานทำหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้พลังงานหรือผลิตไฟฟ้าในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้ และใช้ในการวิเคราะห์การใช้พลังงานหรือผลิตไฟฟ้าเพื่อการบริหารจัดการวางแผนการจัดส่งพลังงาน หรือเพื่อการตรวจสอบค่าไฟฟ้า และสร้างใบแจ้งหนี้ตามการใช้พลังงานที่ผ่านมิเตอร์

Energy meter คืออะไร?

Panel Meter คืออะไร?

Panel Meter คืออุปกรณ์ที่ติดตั้งบนแผงควบคุม เพื่อแสดงผลข้อมูล หรือค่าวัดต่างๆ ซึ่งมักเป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบ หรืออุปกรณ์ที่กำลังควบคุมหรือใช้ในการตรวจวัด และควบคุมค่าในระบบต่างๆ

  • Voltmeter (วอลต์มิเตอร์)

  • ใช้ในการวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ของระบบไฟฟ้า เช่น โซลาร์พาวเวอร์ ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือระบบไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งแสดงผลข้อมูลในหน่วยวอลต์ (Volt)

  • Ammeter (แอมมิเตอร์)

  • ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า (Current) ที่ไหลผ่านในวงจร เช่น ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระบบการจ่ายไฟฟ้าในอาคารหรือการตรวจสอบกระแสในระบบโซลาร์ แสดงผลข้อมูลในหน่วยแอมป์

  • Wattmeter (วัตต์มิเตอร์)

  • ใช้ในการวัดพลังงานไฟฟ้า (Power) ที่กำลังใช้หรือผลิต ซึ่งคำนวณจากการคูณแรงดันไฟฟ้า (Voltage) กับกระแสไฟฟ้า (Current) เช่น ในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Power System) แสดงผลข้อมูลในหน่วยวัตต์ (Watt)

  • Frequency Meter (ฟรีควอนซีมิเตอร์)

  • ใช้ในการวัดค่าความถี่ (Frequency) ของสัญญาณไฟฟ้า เช่น ในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระบบการเคลื่อนไหวอิเล็กทรอนิกส์ แสดงผลข้อมูลในหน่วยเฮิรตซ์ (Hertz)

หลักการทำงานของมิเตอร์ คืออะไร

หลักการทำงานของมิเตอร์เน้นไปที่การวัด และบันทึกปริมาณพลังงานหรือการใช้งานของพลังงาน ซึ่งมิเตอร์จะมีหลายแบบ และหลักการทำงานที่แตกต่างกันไป โดยรวมแล้วมีหลักการทำงานอยู่ 2 แบบ

มิเตอร์ดิจิตอล (Digital Meter) มิเตอร์ไฟฟ้าสตาร์ (Electromechanical Meter)
มิเตอร์ดิจิตอลทำงานโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ทำให้มิเตอร์สามารถวัดและบันทึกปริมาณพลังงานได้ในรูปแบบต่างๆ มิเตอร์ดิจิตอลมักใช้เซ็นเซอร์ หรือแม่เหล็กสนับสนุนในการวัดแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า โดยเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านไปมิเตอร์จะเก็บข้อมูล และแสดงผลผ่านหน้าจอหรืออินดิเคเตอร์นอกจากนี้มิเตอร์ดิจิตอลยังสามารถส่งข้อมูลพลังงานไปยังระบบบันทึกหรือระบบเครือข่ายได้ มิเตอร์ไฟฟ้าสตาร์ใช้หลักการทำงานของวงจรไฟฟ้าและหลักการทำงานของเครื่องกล เพื่อวัดและบันทึกปริมาณพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมิเตอร์ไฟฟ้าสตาร์ประกอบด้วยหน้าจอที่มีลูกบิดหมุน เป็นสัญญาณวัดและมีวงจรสตาร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า โดยในระหว่างการทำงานเครื่องกล ภายในจะหมุนตามกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไป และลูกบิดหมุนขึ้นลงตามปริมาณพลังงานที่ผ่านไปการหมุนของลูกบิดจะถูกนับและบันทึกเป็นปริมาณพลังงานที่ใช้หรือผลิตได้

มิเตอร์ (Meter) ราคาเท่าไร?

ชื่อรุ่น ราคา
Carlo Gavazzi Energy Meter WM20 Code WM20AV63H ราคา 18,633
Carlo Gavazzi Energy Meter WM1496 Code WM1496AV63CX ราคา 5,510
Meter EM2172D Code EM21072DAV53XOSX ราคา 14,617
Meter EM340 Code EM340DINAV23XM1PFB ราคา 17,545
Meter EM330 Code EM330DINAV53HO1X ราคา 12,586
Carlo Gavazzi 3 Phase LCD Energy Meter ราคา 16,906
Carlo Gavazzi 3 Phase LCD Energy Meter Type Energy ราคา 12,579
Watanabe Digital Panel Meter พาแนลมิเตอร์ รุ่น WPMZ-5-1LL-1E-T00 ราคา 31,766
Watanabe Digital Panel Meter พาแนลมิเตอร์ รุ่น WPMZ-5-1LL-2E-T00 ราคา 32,670
Watanabe Digital Panel Meter พาแนลมิเตอร์ รุ่น WPMZ-5-1LX-5E-X00 ราคา 24,077
Watanabe Digital Panel Meter พาแนลมิเตอร์ รุ่น WPMZ-5-1LX-XF-X00 ราคา 19,554
Watanabe Digital Panel Meter พาแนลมิเตอร์ รุ่น WPMZ-5-1PX-3E-X00 ราคา 23,624
Watanabe Digital Panel Meter พาแนลมิเตอร์ รุ่น WPM-1-11-101-000 ราคา 10,644
Watanabe Digital Panel Meter พาแนลมิเตอร์ รุ่น WPM-1-11-302-000 ราคา 11,910
Watanabe Digital Panel Meter พาแนลมิเตอร์ รุ่น WPM-1-11-B10-100 ราคา 12,754

*ราคา และรุ่น ประเภท มิเตอร์ ( Meter )ตามตารางเป็นเพียงเบื้องต้นสามารถ ทักสอบถามราคาและรุ่น ประเภท มิเตอร์ (Meter) อื่นๆได้ที่แอดมินนะคะ*

ตัวแทนจำหน่าย มิเตอร์ (Meter)

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*