Collection: OPTIBELT belt

สายพาน Optibelt

สายพาน Optibelt มีอายุเก่าแก่ถึง 131 ปี ซึ่งสายพานคุณภาพสูงจากเยอรมัน มีเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าทันสมัยที่สุด ใช้เฉพาะวัตถุดิบที่ดีที่สุด ตลอดจนทีความพิถีพิถันในการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกหลายประการแล้วแต่ชนิดของสายพาน และสายพาน Optibelt แต่ละเส้นมีพิกัดขนาดเท่าเทียมกันมากที่สุด

9470 products

สายพาน OPTIBELT รุ่นต่างๆ

สายพานร่องวี (V-Belt)

สายพาน optibelt SK S=C Plus

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน SK : SPZ 487
SPZ = หน้าตัดสายพาน SPZ
487 = ความยาวสายพาน 487 มม.

ขนาดของสายพาน SPZ SPA SPB SPC 3V 5V 8V
ความหนาของสายพาน 8 มม. 10 มม. 13 มม. 18 มม. 8 มม. 13 มม. 23 มม.
ความกว้างสายพาน 9.7 มม. 12.7 มม. 16.3 มม. 22 มม. 9 มม. 15 มม. 25 มม.
ความยาวสูงสุดที่ผลิตได้ 4000 มม. 4000 มม. 12500 มม. 12500 มม. 4000 มม. 12500 มม. 12500 มม.

*SPZ / 3V, SPB /5V = สามารถใช้ทดแทนกันได้

สายพาน optibelt RED POWER 3 S=C Plus

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน RED POWER : SPZ 1200 RP
SPZ = หน้าตัดสายพาน SPZ
1200 = ความยาวสายพาน 1200 มม.
RP = สายพานรุ่น RED POWER

ขนาดของสายพาน SPZ SPA SPB SPC 3V 5V 8V
ความหนาของสายพาน 8 มม. 10 มม. 13 มม. 18 มม. 8 มม. 13 มม. 23 มม.
ความกว้างสายพาน 9.7 มม. 12.7 มม. 16.3 มม. 22 มม. 9 มม. 15 มม. 25 มม.
ความยาวสูงสุดที่ผลิตได้ 4500 มม. 4500 มม. 18000 มม. 21000 มม. 4500 มม. 19000 มม. 21000 มม.

*SPZ / 3V, SPB /5V = สามารถใช้ทดแทนกันได้

สายพาน optibelt BLUE POWER 2

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน BLUE POWER : SPB 1500 RP2
SPB = หน้าตัดสายพาน SPZ
1500 = ความยาวสายพาน 1500 มม.
BP2 = สายพานรุ่น BLUE POWER 2

ขนาดของสายพาน SPB SPC 8V
ความหนาของสายพาน 13 มม. 18 มม. 23 มม.
ความกว้างสายพาน 16.3 มม. 22.0 มม. 25.0 มม.
ความยาวสูงสุดที่ผลิตได้ 18000 มม. 18000 มม. 18000 มม.

สายพาน optibelt VB S=C Plus

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน VB : 5 X 190
5 = หน้าตัดสายพาน 5 มม.
190 = ความยาวสายพาน 190 มม.

ขนาดของสายพาน 5 Y/6 8 Z/10 A/13 B/17 20 C/22 25 D/32 E/40
ความหนาของสายพาน 3 มม. 4 มม. 5 มม. 6 มม. 8 มม. 11 มม. 12.5 มม. 14 มม. 16 มม. 20 มม. 25 มม.
ความกว้างสายพาน 5 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. 13 มม. 17 มม. 20 มม. 22 มม. 25 มม. 32 มม. 40 มม.
ความยาวสูงสุดที่ผลิตได้ - - - 4500 มม. 10000 มม. 21000 มม. 21000 มม. 21000 มม. 21000 มม. 21000 มม. 21000 มม.

สายพาน optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน VB : 5 X 190
5 = หน้าตัดสายพาน 5 มม.
190 = ความยาวสายพาน 190 มม.

ขนาดของสายพาน XPZ XPA XPB XPC 3VX 5VX
ความหนาของสายพาน 8 มม. 10 มม. 13 มม. 18 มม. 8 มม. 13 มม.
ความกว้างสายพาน 9.7 มม. 12.7 มม. 16.3 มม. 22 มม. 9 มม. 15 มม.
ความยาวสูงสุดที่ผลิตได้ 3550 มม. 3550 มม. 3550 มม. 3550 มม. 3556 มม. 3556 มม.

สายพาน optibelt SUPER TX M=S

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน SUPER TX : X10 x 597 (ZX23)
X10 = หน้าตัดสายพาน ZX
597 = ความยาวสายพาน 597 มม. หรือ 23 นิ้ว

ขนาดของสายพาน X10/ZX X13/AX X17/BX X22/CX XPB XPC
ความหนาของสายพาน 6 มม. 13 มม. 11 มม. 14 มม. 3 มม. 18 มม.
ความกว้างสายพาน 10 มม. 15 มม. 17 มม. 22 มม. 16.3 มม. 22 มม.
ความยาวสูงสุดที่ผลิตได้ 3550 มม. 3550 มม. 3550 มม. 3550 มม. 3550 มม. 3550 มม.

สายพาน optibelt VARIO POWER

สายพานตัวนี้จะมีรหัสสองแบบ คือ

 • แบบหน่วยความยาวเป็น มม. โดยใช้มาตราฐานของ DIN / ISO

  ตัวอย่างรหัส 13 x 5 x 468

 • แบบหน่วยความยาวเป็น นิ้ว โดยใช้มาตราฐานของ RMA / MPTA

  ตัวอย่างรหัส 14 22V 235

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน VARIO POEWR

รหัสายพาน : 13 x 5 x 468
13 = ความกว้างสายพาน 13 มม.
5 = ความสูงสายพาน 5 มม.
468 = ความยาวสายพาน 468 มม.

รหัสสายพาน : 14 22V 235
14 = ความกว้างสายพาน 14/16 นิ้ว
22 = ขนาดมู่เลย์ 22 องศา
235 = ความยาวสายพาน 23.5 นิ้ว

สายพาน optibelt KB SK

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน KB : 3-SPZ 1250
3 = จำนวนร่องสายพาน 3 ร่อง
SPZ = หน้าตัดสายพาน SPZ
1250 = ความยาวสายพาน 1250 มม.

ขนาดของสายพาน SPZ SPA SPB SPC 3V 5V 8V
ความหนาของสายพาน 10.5 มม. 12.5 มม. 15.6 มม. 22.6 มม. 9.9 มม. 15.1 มม. 25.5 มม.
ความกว้างสายพาน 9.7 มม. 12.7 มม. 16.5 มม. 22 มม. 9 มม. 15 มม. 25 มม.
ความยาวสูงสุดที่ผลิตได้ 4500 มม. 4500 มม. 10000 มม. 12500 มม. 4250 มม. 10000 มม. 15000 มม.
ขนาดสั้นที่สุดที่ผลิตได้ 1800 มม. 1800 มม. 2120 มม. 2000 มม. 1800 มม. 1800 มม. 2540 มม.

สายพาน optibelt KB RED POWER 3

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน KB RED POWER : 3-SPB 2000 RP
3 = จำนวนร่องสายพาน 3 ร่อง
SPB = หน้าตัดสายพาน SPZ
2000 = ความยาวสายพาน 2000 มม.
RP = สายพานรุ่น RED POWER

ขนาดของสายพาน SPB SPC 3V 5V 8V
ความหนาของสายพาน 15.6 มม. 22.6 มม. 9.9 มม. 15.1 มม. 25.5 มม.
ความกว้างสายพาน 16.5 มม. 22 มม. 9 มม. 15 มม. 25 มม.
ความยาวสูงสุดที่ผลิตได้ 10000 มม. 10000 มม. 40000 มม. 10000 มม. 18000 มม.
ขนาดสั้นที่สุดที่ผลิตได้ 2000 มม. 4000 มม. 1270 มม. 1422 มม. 2540 มม.

สายพาน optibelt KB BLUE POWER

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน KB BLUE POWER : 3-SPB 2000 BP
3 = จำนวนร่องสายพาน 3 ร่อง
SPB = หน้าตัดสายพาน SPZ
2000 = ความยาวสายพาน 2000 มม.
BP = สายพานรุ่น BLUE POWER

ขนาดของสายพาน SPB SPC 5V 8V
ความหนาของสายพาน 15.6 มม. 22.6 มม. 15.1 มม. 25.5 มม.
ความกว้างสายพาน 16.5 มม. 22 มม. 15 มม. 25 มม.
ความยาวสูงสุดที่ผลิตได้ 10000 มม. 10000 มม. 10000 มม. 18000 มม.
ขนาดสั้นที่สุดที่ผลิตได้ 10000 มม. 10000 มม. 18000 มม. 18000 มม.

สายพาน optibelt KB VB

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน KB VB: 3-A 2000
3 = จำนวนร่องสายพาน 3 ร่อง
A = หน้าตัดสายพานร่อง A
2000 = ความยาวสายพาน 2000 มม. (97 นิ้ว)

ขนาดของสายพาน A B C D E
ความหนาของสายพาน 9.9 มม. 13 มม. 16.2 มม. 22.4 มม. 25.6 มม.
ความกว้างสายพาน 13 มม. 17 มม. 22 มม. 32 มม. 40 มม.
ความยาวสูงสุดที่ผลิตได้ 10000 มม. 18000 มม. 18000 มม. 18000 มม. 18000 มม.
ขนาดสั้นที่สุดที่ผลิตได้ 1800 มม. 1800 มม. 2286 มม. 2500 มม. กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

สายพาน optibelt SUPER KB VB

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน KBX-POWER: 3-3VX500
3 = จำนวนร่องสายพาน 3 ร่อง
3VX = หน้าตัดสายพานร่อง 3VX
500 = ความยาวสายพาน 50 นิ้ว

ขนาดของสายพาน 3VX 5VX
ความหนาของสายพาน 9.9 มม. 15.1 มม.
ความกว้างสายพาน 9 มม. 15 มม.
ความยาวสูงสุดที่ผลิตได้ 3556 มม. 3556 มม.

สายพานไทม์มิ่งยางดำ (Rubber Timing Belt)

สายพาน optibelt OMEGA

คุณสมบัติ

 • ทนความเย็นและความร้อน (EPDM) -40° C ถึง 140° C
 • ทนความน้ำมันและความร้อนพิเศษ (HNBR) -300° C ถึง 140° C
 • คุณสมบัติทนการสึกหรอระดับพิเศษ Class G1
 • มีเส้นใยเสริมแรงอะรามิด
 • มีการจำกัดค่าความเผื่อที่ทำได้ระดับมาตราฐานสำหรับความกว้างและความยาว
 • เสริมความแข็งแรงด้านหลังของสายพาน
 • มีสายพานแบบร่องอยู่บนด้านหลังของสายพาน

แบบหน้าตัด:
3M, 5M, 8M, 14M

แบบหน้าตัด:
D8M

แบบหน้าตัด:
3M, 5M, 8M, 14M

แบบหน้าตัด:
D5M, D8M, D14M, 14M

ขนาดของสายพาน 3M 5M 8M 14M D5M D8M D14M
ความหนาของสายพาน (hs) 2.3 มม. 3.4 มม. 5.4 มม. 9.5 มม. 4.78 มม. 7.73 มม. 14.05 มม.
ความสูงของฟัน (ht) 1.1 มม. 1.9 มม. 3.2 มม. 5.6 มม. - - -
ระยะพิทช์ฟัน (t) 3 มม. 5 มม. 8 มม. 14 มม. 5 มม. 8 มม. 14 มม.

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน OMEGA: 111 3M 6
111 = ความยาวสายพาน 111 มม.
3M = หน้าตัดสายพาน 3M
6 = ความกว้างสายพาน 6 มม.

สายพาน optibelt OMEGA HIGH POEWR

คุณสมบัติ

 • คุณสมบัติทนการสึกหรอระดับพิเศษ Class G1
 • มีเส้นใยเสริมแรงอะรามิด
 • มีการจำกัดค่าความเผื่อที่ทำได้ระดับมาตราฐานสำหรับความกว้างและความยาว
 • เสริมความแข็งแรงด้านหลังของสายพาน
 • มีสายพานแบบร่องอยู่บนด้านหลังของสายพาน
 • มีใบรับรองมาตราฐานการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ISO 9563

แบบหน้าตัด:
2M, 3M, 5M, 8M, 14M

แบบหน้าตัด:
D8M

ขนาดของสายพาน 2M 3M 5M 8M 14M D8M
ความหนาของสายพาน (hs) 1.3 มม. 2.3 มม. 3.4 มม. 5.4 มม. 9.5 มม. 7.73 มม.
ความสูงของฟัน (ht) 0.7 มม. 1.1 มม. 1.9 มม. 3.2 มม. 5.6 -
ระยะพิทช์ฟัน (t) 2 มม. 3 มม. 5 มม. 8 มม. 14 มม. 8 มม.

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน OMEGA HIGH POWER: 2000 8M 30 HiPo
2000 = ความยาวสายพาน 2000 มม.
8M = หน้าตัดสายพาน 8M
30 = ความกว้างสายพาน 30 มม.
HiPo = สายพานรุ่น High Power

สายพาน optibelt OMEGA HIGH LOAD

คุณสมบัติ

 • มีการจำกัดค่าความเผื่อที่ทำได้ระดับมาตราฐานสำหรับความกว้างและความยาว
 • เสริมความแข็งแรงด้านหลังของสายพาน
 • มีใบรับรองมาตราฐานการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ISO 9563

แบบหน้าตัด:
8M, 14M

ขนาดของสายพาน 8M 14M
ความหนาของสายพาน (hs) 5.4 มม. 9.5 มม.
ความสูงของฟัน (ht) 3.2 มม. 5.6
ระยะพิทช์ฟัน (t) 8 มม. 14 มม.

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน OMEGA HL: 288 8M 20 HiLo
288 = ความยาวสายพาน 288 มม.
8M = หน้าตัดสายพาน 8M
20 = ความกว้างสายพาน 20 มม.
HiLo = สายพานรุ่น High Load

สายพาน optibelt OMEGA FAN POWER

คุณสมบัติ

 • มีการจำกัดค่าความเผื่อที่ทำได้ระดับมาตราฐานสำหรับความกว้างและความยาว
 • เสริมความแข็งแรงด้านหลังของสายพาน
 • มีใบรับรองมาตราฐานการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ISO 9563
 • ต้านทานความเย็นและความร้อน -40° C ถึง 140° C
 • มีเส้นใยเสริมแรงอะรามิด

แบบหน้าตัด:
8MFP, 14MFP

ขนาดของสายพาน 8M 14M
ความหนาของสายพาน (hs) 5.4 มม. 9.5 มม.
ความสูงของฟัน (ht) 3.2 มม. 5.6
ระยะพิทช์ฟัน (t) 8 มม. 14 มม.

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน OMEGA FAN POWER: 960 8MFP 20
960 = ความยาวสายพาน 960 มม.
8MFP = หน้าตัดสายพาน 8M รุ่น Fan Power
20 = ความกว้างสายพาน 20 มม.

สายพาน optibelt STD

คุณสมบัติ

 • คุณสมบัติทนน้ำมันและความร้อนพิเศษ
 • มีการจำกัดค่าความเผื่อที่ทำได้ระดับมาตราฐานสำหรับความกว้างและความยาว
 • เสริมความแข็งแรงด้านหลังของสายพาน
 • มีสายพานแบบร่องติดที่หลังของสายพาน
 • คุณสมบัติทนการสึกหรอระดับพิเศษ class G1
 • มีเส้นใยเสริมแรงอะรามิด

แบบหน้าตัด:
S5M, S8M, S14M

แบบหน้าตัด:
DS8M

ขนาดของสายพาน S5M S8M S14M DS8M
ความหนาของสายพาน (hs) 3.4 มม. 5.4 มม. 9.5 มม. 7.5 มม.
ความสูงของฟัน (ht) 1.91 มม. 3.2 มม. 5.6 -
ระยะพิทช์ฟัน (t) 5 มม. 8 มม. 14 มม. 8 มม.

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน Optibelt STD: 90 S5M 375
90 = ความกว้างสายพาน 9 มม.
S5M = หน้าตัด 8M ระยะพิทช์ 5 มม.
375 = ความยาวสายพาน 375 มม.

สายพาน optibelt ZR

คุณสมบัติ

 • คุณสมบัติทนน้ำมันและความร้อนพิเศษ
 • มีการจำกัดค่าความเผื่อที่ทำได้ระดับมาตราฐานสำหรับความกว้างและความยาว
 • เสริมความแข็งแรงด้านหลังของสายพาน
 • มีสายพานแบบร่องติดที่หลังของสายพาน
 • คุณสมบัติทนการสึกหรอระดับพิเศษ class G1
 • มีเส้นใยเสริมแรงอะรามิด

แบบหน้าตัด:
MXL, XL, L, H, XH, XXH

แบบหน้าตัด:
DXL DL, DH

ขนาดของสายพาน MXL XL L H XH XXH DXL DL DH
ความหนาของสายพาน (hs) 1.14 มม. 2.3 มม. 3.6 มม. 4.0 มม. 11.2 มม. 15.7 มม. 3.05 มม. 4.57 มม. 5.94 มม.
ความสูงของฟัน (ht) 0.51 มม. 1.27 มม. 1.91 มม. 2.29 มม. 6.35 มม. 9.53 มม. 1.27 มม. 1.91 มม. 2.29 มม.
ระยะพิทช์ฟัน (t) 2.032 มม. 5.08 มม. 9.523 มม. 12.7 มม. 22.225 มม. 31.75 มม. 5.08 มม. 9.525 มม. 12.7 มม.

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน Optibelt ZR: 800 XXH 300
800 = ความยาวสายพาน 80 นิ้ว ( 2032 มม. )
XXH = หน้าตัด XXH 31.75 มม.
300 = ความกว้างสายพาน 3 นิ้ว ( 76.2 มม. )

สายพาน optibelt OMEGA LINEAR

คุณสมบัติ

 • ต้านทานความเย็นและร้อนพิเศษ -40° C ถึง 140° C
 • คุณสมบัติทนน้ำมันและความร้อนพิเศษ
 • มีการจำกัดค่าความเผื่อที่ทำได้ระดับมาตราฐานสำหรับความกว้างและความยาว
 • เสริมความแข็งแรงด้านหลังของสายพาน
 • คุณสมบัติทนการสึกหรอระดับพิเศษ class G1
 • มีเส้นใยเสริมแรงอะรามิด

แบบหน้าตัด:
3M GLASS, 5M GLASS, 8M GLASS, 3MHP GLASS, 5MHP GLASS, 8MHP GLASS

ขนาดของสายพาน 3M 5M 8M 3MHP 5MHP 8MHP
ความหนาของสายพาน (hs) 2.3 มม. 3.4 มม. 5.4 มม. 2.3 มม. 3.4 มม. 5.4 มม.
ความสูงของฟัน (ht) 1.1 มม. 1.9 มม. 3.2 มม. 1.1 มม. 1.9 มม. 3.2 มม.
ระยะพิทช์ฟัน (t) 3 มม. 5 มม. 8 มม. 3 มม. 5 มม. 8 มม.
ความยาวต่อม้วน 30 เมตร 30 เมตร 30 เมตร 30 เมตร. 30 เมตร 30 เมตร

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน OMEGA LINEAR: 3M 6 GLASS
3M = หน้าตัด 3M
6 = ความกว้าง 6 มม.
GLASS = เสริมใยแก้ว ไฟเบอร์

สายพานสายพานไทม์มิ่งโพลียูรีเทน (PU Timing Belt)

สายพาน optibelt DELTA CHAIN Carbon

แบบหน้าตัด:
8MDC, 14MDC

ขนาดของสายพาน 8MDC 14MDC
ความหนาของสายพาน (hs) 5.9 มม. 10.2 มม.
ความสูงของฟัน (ht) 3.4 มม. 6 มม.
ระยะพิทช์ฟัน (t) 8 มม. 14 มม.

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน OMEGA: 1120 8MDC 21
1120 = ความยาวสายพาน 1120 มม.
8MDC = หน้าตัดสายพาน 8M รุ่น Delta Chain
21 = ความกว้างสายพาน 21 มม.

สายพาน optibelt ALPHA POWER

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน ALPHA POWER: 4 T2.5 / 120 AP
4 = ความกว้างสายพาน 4 มม.
T2.5 = หน้าตัดสายพาน T2.5
120 = ความยาวสายพาน 120 มม.
AP = สายพานรุ่น ALPHA Power

แบบหน้าตัด:
T2.5, T5, T10

แบบหน้าตัด:
AT3, AT5, AT10

แบบหน้าตัด:
DT5,DT10

ขนาดของสายพาน T2.5 T5 T10 AT3 AT5 AT10 DT5 DT10
ความหนาของสายพาน (hs) 1.3 มม. 2.2 มม. 4.5 มม. 1.9 มม. 2.7 มม. 5.0 มม. 3.31 มม. 6.84 มม.
ความสูงของฟัน (ht) 0.7 มม. 1.2 มม. 2.5 มม. 1.1 มม. 1.2 มม. 2.5 มม. 1.2 มม. 2.5 มม.
ระยะพิทช์ฟัน (t) 2.5 มม. 5 มม. 10 มม. 3 มม. 5 มม. 80 มม. 5 มม. 10 มม.
ความกว้างของฟัน (s) 1 มม. 1.8 มม. 3.5 มม. 1.5 มม. 2.5 มม. 5 มม. 1.8 มม. 3.5 มม.

สายพาน optibelt ALPHA TORQUE

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน ALPHA TOQUE: 6 DT5 / 300
6 = ความกว้างสายพาน 6 มม.
DT5 = หน้าตัดสายพาน DT5
300 = ความยาวสายพาน 300 มม.

แบบหน้าตัด:
T2.5, T5, T10, MXL, XL, L

แบบหน้าตัด:
AT3, AT5, AT10

แบบหน้าตัด:
DT5,DT10

ขนาดของสายพาน T2.5 T5 T10 AT3 AT5 AT10 DT5 DT10 MXL XL L
ความหนาของสายพาน (hs) 1.3 มม. 2.2 มม. 4.5 มม. 1.9 มม. 2.7 มม. 5.0 มม. 3.4 มม. 7 มม. 1.14 มม. 2.3 มม. 3.6 มม.
ความสูงของฟัน (ht) 0.7 มม. 1.2 มม. 2.5 มม. 1.1 มม. 1.2 มม. 2.5 มม. 1.2 มม. 2.5 มม. 0.51 มม. 1.27 มม. 1.91 มม.
ระยะพิทช์ฟัน (t) 2.5 มม. 5 มม. 10 มม. 3 มม. 5 มม. 10 มม. 5 มม. 10 มม. 2.032 มม. 5.08 มม. 9.525 มม.
ความกว้างของฟัน (s) 1 มม. 1.8 มม. 3.5 มม. 1.5 มม. 2.5 มม. 5 มม. 1.8 มม. 3.5 มม. - 1.37 มม. 3.2 มม.

สายพาน optibelt ALPHA FLEX

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน ALPHA FLEX: 16 T5 / 1500 AFX
16 = ความกว้างสายพาน 16 มม.
T5 = หน้าตัดสายพาน T5
1500 = ความยาวสายพาน 1500 มม.
AFX = รุ่นสายพาน Alpha Flex

แบบหน้าตัด:
T5, T10, T20

แบบหน้าตัด:
AT5, AT10, AT20

แบบหน้าตัด:
5M, 8M, 14M

แบบหน้าตัด:
H

ขนาดของสายพาน T5 T10 T20 AT5 AT5K6 AT10 AT20 5M 8M 14M H
ความหนาของสายพาน (hs) 2.2 มม. 4.5 มม. 8.0 มม. 2.7 มม. 2.7 มม. 4.5 มม. 8.0 มม. 3.6 มม. 5.6 มม. 10 มม. 4.3 มม.
ความสูงของฟัน (ht) 1.2 มม. 2.5 มม. 5.0 มม. 1.2 มม. 1.2 มม. 2.5 มม. 5 มม. 2.06 มม. 3.38 มม. 6 มม. 2.3 มม.
ระยะพิทช์ฟัน (t) 5 มม. 10 มม. 20 มม. 5 มม. 5 มม. 10 มม. 20 มม. 5 มม. 8 มม. 14 มม. 12.7 มม.
ความกว้างของฟัน (s) 1.78 มม. 3.48 มม. 6.51 มม. 2.5 มม. 2.5 มม. 5 มม. 10 มม. - - - 4.45 มม.

สายพานสำหรับใช้งานเฉพาะด้าน

สายพาน optibelt RB

แบบหน้าตัด:
PH, PJ, PK, PL, PM, EPH, EPJ

*OPTIBELT RB รุ่น EPH และ EPJ จะเป็นสายพานแบบยืดหยุ่น

ขนาดของสายพาน (E)PH (E)PJ PK PL PM
ความหนาของสายพาน (hs) 2.5 มม. 3.5 มม. 4.6 มม. 7 มม. 13 มม.
ระยะห่างระหว่างร่อง (s) 1.6 มม. 2.34 มม. 3.56 มม. 4.7 มม. 9.4 มม.

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน RB: 4PH 698
4 = จำนวนฟัน 4 ฟัน
PH = หน้าตัด PH
698 = ความยาวสายพาน 698 มม.

สายพาน optibelt DK

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน DK: AA 77
AA = หน้าตัด AA
77 = ความยาวสายพาน 77 นิ้ว

ขนาดของสายพาน AA/HAA BB/HBB CC/HCC 22x22
ความหนาของสายพาน (hs) 10 มม. 13 มม. 17 มม. 22 มม.
ความกว้างของสายพาน (s) 13 มม. 17 มม. 22 มม. 22 มม.

สายพาน optibelt RR

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน: RR 2 blue FDA 85 Shore
RR = รุ่นสายพาน
2 = เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.
blue FDA = สายพานสีฟ้า (FDA = มาตราฐานอาหารและยา)
85 shore A = ความแข็ง 85 ชอร์ เอ

รุ่น RR:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18

รุ่น RR Plus มีเชือกรับแรงดึง
6, 7, 8, 10, 12, 15

รุ่น HRR ต่อสายพานด้วยหมุด:
6, 7, 8, 10, 12, 15

ขนาดของสายพาน 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 18
ความยาวต่อม้วน (เมตร) 200 200 200 200 100 100 100 100 50 50 50
สั่งซื้อขั้นต่ำ (เมตร) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

สายพาน optibelt LB

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน LB: LB 10
LB = รุ่นสายพาน
10 = หน้าตัด Z/10

รุ่นมาตราฐาน :
Z/10, A/13, B/17,

รุ่นรูปทรงตัว T :
8 T, 10 T, 13 T, 17 T, 22 T

ขนาดของสายพาน Z/10 A/13 B/17 8 T 10 T 13 T 17 T 22 T
ความยาสูงสุดที่ผลิตได้ 20000 20000 20000 10000 10000 10000 10000 10000
ความยาวต่อม้วน 20 เมตร 20 เมตร 20 เมตร 10 เมตร 10 เมตร 10 เมตร 10 เมตร 10 เมตร

สายพาน optibelt OPTIMAX HF

ตัวอย่างรหัสในการสั่งซื้อสายพาน OPTIMAX HF: HF 400 10
HF = รุ่นสายพาน
400 = ความยาว 400
10 = หน้าสายพานกว้าง 10 มม.

แบบหน้าตัด :
TYPE 150, h=1.00
TYPE 075, h=0.5