คอลเลกชัน: เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)

Servo Motor คืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมเพื่อควบคุมการหมุน หรือการเคลื่อนที่ของกลไก หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดการเคลื่อนที่ ที่แม่นยำและตรงตามคำสั่งที่กำหนดไว้โดยมีการป้อนกลับค่าตำแหน่ง หรือเร็วของกลไกเข้าสู่ระบบเพื่อให้มอเตอร์สามารถปรับตำแหน่งหรือเร็วได้อย่างแม่นยำ

แบรนด์ เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) ที่นอร์ทพาวเวอร์จัดจำหน่าย

เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) คืออะไร

Servo Motor คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการหมุนหรือการเคลื่อนที่ของกลไกหรือส่วนต่างๆ ในระบบอัตโนมัติโดยมีหลักการทำงานคล้ายกับมอเตอร์ไฟฟ้าปกติ แต่มีความแม่นยำ และปรับความเร็วได้มากขึ้นรวมถึงสามารถแก้ไขและปรับสถานะหรือตำแหน่งได้อย่างแม่นยำด้วย Servo Motor ประกอบด้วยหน่วยควบคุม (Control Unit) และหน่วยขับเคลื่อน (Drive Unit)โดยทั่วไปจะใช้ระบบ ขับเคลื่อนแบบป้อนกลับ (Feedback System) เพื่อตรวจจับและปรับความเร็ว หรือตำแหน่งของมอเตอร์อย่างแม่นยำระบบป้อนกลับนี้ใช้เซ็นเซอร์ (Sensor)

เช่น เซอร์โวโทรเกียร์ (Potentiometer) หรือเซ็นเซอร์เอนโคเดอร์ (Encoder) เพื่อวัดค่าเร็วหรือ ตำแหน่งปัจจุบันของมอเตอร์ แล้วส่งกลับมายังหน่วยควบคุมเพื่อปรับค่าให้ตรงตามที่ต้องการ Servo Motor มักนำมาใช้ในแอปพลิเคชันที่ต้องการความแม่นยำในการควบคุมการเคลื่อนที่ เช่น หุ่นยนต์ แขนกลอัตโนมัติ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ เป็นต้นและสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

picture1

หลักการทํางานเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)

หลักการทำงานของ Servo Motor คือการควบคุมการหมุน หรือการเคลื่อนที่ของกลไก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดตามคำสั่งที่กำหนดไว้ โดยมีการป้อนกลับค่าตำแหน่ง หรือความเร็วเข้าสู่ระบบเพื่อให้มอเตอร์สามารถปรับตำแหน่ง หรือความเร็วได้อย่างแม่นยำ

  • หน่วยควบคุม (Control Unit) เป็นส่วนที่รับสัญญาณควบคุมเพื่อกำหนดตำแหน่งหรือความเร็วของ Servo Motor ซึ่งส่วนนี้สามารถเป็นตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมโคร คอนโทรลเลอร์ที่รับคำสั่ง และคำนวณค่าเพื่อส่งสัญญาณไปยังหน่วยขับเคลื่อน
  • หน่วยขับเคลื่อน (Drive Unit) เป็นส่วนที่รับสัญญาณควบคุมจากหน่วยควบคุม และแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้ในการเคลื่อนที่ Servo Motor โดยส่วนนี้มีหน้าที่ควบคุม กระแสไฟฟ้า และแรงดันเพื่อควบคุมความเร็ว หรือตำแหน่งของมอเตอร์
  • มอเตอร์ (Motor) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลในรูปแบบการหมุน หรือเคลื่อนที่ของกลไก และอุปกรณ์ต่างๆ โดย Servo Motor ส่วนใหญ่ใช้มอเตอร์ดีซี (DC Motor) เนื่องจากมีความแม่นยำและตอบสนองได้ดีในการควบคุมตำแหน่งและความเร็ว
  • ระบบป้อนกลับ(Feed Back System) เป็นส่วนที่ใช้ในการตรวจจับและปรับค่าตำแหน่ง หรือความเร็วปัจจุบันของ Servo Motor โดยใช้เซ็นเซอร์ (Sensor) เช่น เซอร์โวโทร เกียร์ (Potentiometer) หรือเซ็นเซอร์เอนโคเดอร์ (Encoder) เพื่อส่งข้อมูลค่าปัจจุบันกลับมายังหน่วยควบคุม เพื่อปรับค่าความเร็ว หรือตำแหน่งให้ตรงตามคำสั่ง

โดยหลักการทำงานของ Servo Motor นั้นคือหน่วยควบคุมจะรับสัญญาณควบคุมเพื่อกำหนดตำแหน่ง และความเร็วที่ต้องการ แล้วส่งสัญญาณไปยังหน่วยขับเคลื่อนเพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้า ทำให้แรงดันที่เข้าสู่มอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์จะเริ่มทำงาน และส่งกำลังงานให้กับกลไกหรืออุปกรณ์ที่ต้องการเคลื่อนที่ โดยระบบป้อนกลับจะตรวจจับค่าตำแหน่งและความเร็วปัจจุบัน จากนั้นจะส่งข้อมูลกลับมายังหน่วยควบคุมเพื่อปรับค่าให้ตรงตามคำสั่งทำให้ Servo Motor สามารถควบคุมการเคลื่อนที่อย่างแม่นยำ และตรงตามที่กำหนดได้

picture1

Servo Motor ใช้ทําอะไรได้บ้าง

Servo Motor เป็นชนิดหนึ่งของมอเตอร์ที่มีความสามารถในการควบคุมตำแหน่งและทิศทางของการหมุนของแกนได้ โดยมักใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการเคลื่อนที่ที่แม่นยำ เช่น หุ่นยนต์ หุ่นกล โรบอต ระบบการควบคุมอัตโนมัติ และอื่นๆ ซึ่งการทำงานของ Servo Motor มักจะอ้างอิงตามค่าสัญญาณข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ควบคุม เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) หรือระบบควบคุมอื่นๆ เมื่อได้รับค่าสัญญาณข้อมูล Servo Motor จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนด โดยมีระยะเวลา ความเร็วที่แน่นอน และสามารถหมุนไป ในทิศทางที่กำหนดได้ ซึ่งสามารถปรับค่าตำแหน่งหรือทิศทางได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานในการใช้งานทั่วไป Servo Motor มักมีวงจรภายในที่ช่วยในการควบคุมการหมุนโดยประกอบด้วยมอเตอร์ เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง และวงจรขับเคลื่อน ซึ่งช่วยให้ Servo Motor สามารถรับค่าสัญญาณควบคุม และทำงานในโหมดต่างๆได้ เช่น โหมดตรวจจับตำแหน่งแบบประทับใจ โหมดติดตามคำสั่งให้หมุนไปยังตำแหน่งที่กำหนด หรือโหมดวงกลมเพื่อกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นเป็นต้น


Servo Motor มีกี่แบบ

Servo Motor คุณสมบัติ
Servo Motor แบบ DC (Direct Current)

คือ ชนิดของมอเตอร์ที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าแบบตรงโดยมีลักษณะเด่นคือมีความแม่น ยำในการควบคุมมุมหมุนหรือทิศทางของการหมุนซึ่งมีการควบคุมด้วยระบบขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติที่ช่วยให้มอเตอร์หมุนไปในตำแหน่งที่ต้องการอย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพซึง Servo Motor แบบ DC มักมีส่วนประกอบหลักคือ มอเตอร์ DC โครโคลตรอลเฟรค เตอร์ (Encoder)และตัวควบคุม (Controller) มักใช้ในการควบคุมมุมหมุน เช่น หุ่นยนต์ งานภาคอุตสาหกรรมระบบควบคุมเครื่องจักรหรือโปรเจคที่ต้องการความแม่นยำในการ ทำงานแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

Servo Motor แบบ AC (Alternating Current)

คือมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าสลับเป็นแหล่งพลังงานหลักในการเคลื่อนที่โดยมัก มีความแม่นยำในการควบคุมการหมุนหรือการเคลื่อนที่และมักใช้ในการใช้งานที่ต้องการควบคุมระบบลำเลียงและปรับความเร็วอย่างแม่นยำในอุตสาหกรรมServo Motor แบบ AC มักมีลักษณะเด่นคือมีความเร็วและความแม่นยำในการควบคุมที่สูงมีการควบคุมที่สามารถปรับความเร็วและตำแหน่งได้อย่างแม่นยำมีการใช้งานในระบบต่อเนื่องมักใช้ในระบบลำเลียงหรือเครื่องจักรที่ต้องการการทำงานต่อเนื่องServo Motor แบบ AC มักนำมาใช้ในระบ บอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่อย่างแม่นยำ เช่นการควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ ในการผลิต หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หรือระบบการเคลื่อนที่ในสายผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ

Servo Motor แบบ Linear

คือชนิดของมอเตอร์ที่ทำงานโดยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแทนการหมุนที่เหมือนกับ Servo Motor แบบ DC และ AC การหมุนของมอเตอร์ ซึ่งใช้สำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ขึ้นและลงหรือเคลื่อนที่ในเส้นตรง โดยมักมีความแม่นยำในการควบคุมตำแหน่งและความเร็วServo Motor แบบ Linear มักมีลักษณะเด่นคือ เคลื่อนที่แบบเส้นตรงซึ่งมอเตอร์แบบนี้ไม่หมุนเพื่อสร้างการเคลื่อนที่แต่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามแกนที่กำหนดไว้ Servo Motor แบบ Linear มักนำมาใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่เช่น ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ในระบบ ทำงานอัตโนมัติ เครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือระบบการเคลื่อนที่ในสายผลิตที่ต้องการความ แม่นยำในการควบคุมตำแหน่งและความเร็วในการเคลื่อนที่ในเส้นตรง


เซอร์โวมอเตอร์แรงบิดสูง คืออะไร ?

เซอร์โวมอเตอร์แรงบิดสูง (High Torque Servo Motor) เป็นประเภทของ Servo Motor ที่มีความสามารถในการสร้างแรงบิดหรือแรงทอร์คสูงกว่า Servo Motor ทั่วไป ซึ่งแรงบิดหมายถึงแรงที่มีการเกิดปฏิกิริยาหมุนของวัตถุ หรือความสามารถในการสร้างแรงบิดให้กับอ็อบเจ็กต์ที่ต้องการให้หมุนหรือหมุนตัวลงการมีแรงบิดสูงในเซอร์โวมอเตอร์มีประโยชน์ในการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรง หรือแรงบิดที่มากกว่าที่ Servo Motor ทั่วไปสามารถผลิตได้บางครั้งการใช้งานที่ต้องการทำงานกับโหลดหนัก หรือการทำงานที่ต้องมีการต้านทานแรงบิดสูง อาทิเช่น การเคลื่อนที่ของข้อต่อที่ต้องสามารถทำงานร่วมกับโหลดหนัก การทำงานในสภาวะที่ต้องดึงหรือผลักดันวัตถุ การหมุนแรงบิดที่ต้องใช้กำลังมาก เซอร์โวมอเตอร์แรงบิดสูงมักถูกนำมาใช้ในงานที่ต้องการพลังงานหมุนที่มาก เช่น หุ่นยนต์ขนาดใหญ่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรที่มีการทำงานแรงบิดให้กับวัตถุหนักหรือเครื่องจักร ที่ต้องการการควบคุมแม่นยำของการหมุนในสภาวะที่ต้องการแรงบิดสูง

ขาย servo motor ราคาเท่าไร

ชื่อรุ่น ราคา
Servo Motor Oriental (มอเตอร์ Oriental Motor) รหัสสินค้า NXM45A,50W(1/15HP)

สอบถามราคา

Servo Motor Oriental (มอเตอร์ Oriental Motor) รหัสสินค้า NXM45M,50W(1/15HP)

สอบถามราคา

Servo Motor Oriental (มอเตอร์ Oriental Motor) รหัสสินค้า NXM65A-PS5,50W(1/15HP)

สอบถามราคา

Servo Motor Oriental (มอเตอร์ Oriental Motor) รหัสสินค้า NXM65M-PS5,50W(1/15HP)

สอบถามราคา

Yaskawa Servo Motor SGMPH 04AAA41,200V 0.4 KW

สอบถามราคา

Yaskawa Servo Motor SGMAS 04ACA21

สอบถามราคา

Yaskawa Servo Motor SGMGH 09ACA61,200V 0.85 KW 3 Phase

สอบถามราคา

Yaskawa Servo Motor SGM7J-08A7A2C

สอบถามราคา

Yaskawa Servo Motor SGM7J-02A7A2C

สอบถามราคา

Yaskawa Servo Motor SGM7J-02AFA21

สอบถามราคา

*ราคาสินค้าแบน servo motor ตามตารางเป็นเพียงราคาสินค้าเบื้องต้น สามารถทักสอบถามราคาและรุ่น servo motor อื่นๆได้ที่แอดมินน่ะค่ะ*

ตัวแทนจำหน่าย servo motor

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*