Smart Factory

  • SKF Enlight Collect IMx-1

    ติดตั้งSKF Enlight Collection IMx-1 ที่ตัวเครื่องจักรเพื่อคอยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรทุกชั่วโมงด้วยการจับระดับความสั่นสะเทือน ทำให้การรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้นและประหยัดเวลาขึ้น โดยผู้ตรวจสอบคอยดูจากแค่จอมอนิเตอร์และสามารถระบุต้นต่อของปัญหาได้เหมือนเอามนุษย์เข้าเครื่อง MRI

    ดูเพิ่มเติม 
  • SKF TLSD กระปุกอัดจาระบีแบบอัตโนมัติ

    ลดความเสี่ยงหน้างานที่เกิดจากอุบัติเหตุกับคนเนื่องจากการเติมน้ำมันหรือการอัดจารบีมักจะต้องเติมให้กับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ และการเติมจารบีแบบต่อตรงเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนในจารบี เพิ่มอายุการใช้งานตลับลูกปืน

    ดูเพิ่มเติม